Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tin tức mới

Thông báo v/v chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông

07/20/2017, 11:05

Thong bao nhan co tuc 2016

NĂM 2017

06/02/2017, 7:00

Bien ban DHCDTN_lan thu 16 (2016) BC kinh doanh 2016 va Phuong huong 2017 (sua) BC phuong an phan chia loi nhuan va chia co tuc 2016 CTrDHCDTN_Lan16-2016 DS DOAN CHU TICH DHCDTN_Lan16-2016 NQ_ĐHCĐ thuong nien 2016 (sua)

Báo cáo thường niên 2016

04/18/2017, 1:37

BC_Thuong nien 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

04/18/2017, 1:36

BC tinh hinh quan tri Cty nam 2016

Báo cáo tài chính 2016

03/30/2017, 12:09

01 B&ML_Oto Tien Giang_2016 02 BCBGD_Oto Tien Giang_2016 03 BCKT_Oto Tien Giang_2016 04 BCTC_Oto Tien Giang_2016 05 TMBCTC_Oto Tien Giang_2016

NĂM 2016

03/20/2016, 2:42

NĂM 2015

12/22/2015, 1:44

NĂM 2014

12/21/2015, 9:50

NĂM 2013

12/21/2015, 9:32